Specialisaties

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen, het vormgeven en realiseren van innovaties op het gebied van wendbaar werken, opgaven gestuurd werken & talentmanagement en het vormgeven en uitvoeren van diverse coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten. Daarnaast verzorgen we diverse workshops, trainingen en lezingen.

Lust4Life werkt ook samen in een netwerk met andere organisaties en specialisten, welke wij afhankelijk van uw wensen en de opdracht kunnen betrekken.

Advies

Wendbaar Werken

Organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging beter en sneller in te spelen op de dynamiek van hun omgeving, technologische ontwikkelingen en de trends in de samenleving. Lust4Life begeleidt organisaties bij transities naar een wendbare organisatie. Wendbaar Werken is een in de praktijk bewezen concept om hieraan invulling te geven. De kern bestaat uit vijf met elkaar verbonden manieren van werken: opgavegestuurd, talentgericht, transparant, zero based en rolgebaseerd.

Deze elementen kunnen binnen iedere organisatie geintroduceerd worden. Lees meer hierover op onze themapagina Wendbaar Werken.

Verandertrajecten

Veranderingstrajecten zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit organisaties. Denk hierbij aan reorganisaties en fusies, professionalisering van medewerkers door bijvoorbeeld de introductie van talentgericht werken, het implementeren van een nieuw ICT systeem of het herontwerpen en optimaliseren van werkprocessen.

Naast de inhoudelijke complexiteit van deze trajecten krijgt een organisatie vaak ook te maken met weerstand van medewerkers die de zoveelste verandering op zich af zien komen. In tegenstelling tot onverschilligheid is weerstand een signaal dat medewerkers nog ‘hart voor de zaak’ hebben. Omgaan met weerstand is van cruciaal belang om de veranderbereidheid te verhogen en de energie bij medewerkers vrij te maken en deze (weer) constructief aan te wenden.

Onze specialisten ondersteunen uw organisatie in het vormgeven en uitvoeren van verandertrajecten en weten daarin een zorgvuldige balans te vinden tussen inhoud en proces en de manier waarop verschillende doelgroepen betrokken en geinformeerd worden. Verandertrajecten worden door ons altijd uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat vooraf met betrokkenen is afgestemd. Wij zetten onze deskundigheid in op het gebied van verandermanagement, communicatie, conflictmanagement, coaching en groepsprocessen om het traject tot een succes te maken.

Talentmanagement

Stel je voor dat iedereen in jouw organisatie zijn talent maximaal benut! In de afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employability’. Medewerkers wisselen steeds vaker en sneller van baan en organisatie. Hierdoor zijn specifieke competenties minder belangrijk geworden en is de ontwikkeling van talenten centraal komen te staan. Door deze ontwikkeling is talentmanagement cruciaal geworden voor organisaties. Organisaties moeten continue inspelen op de steeds sneller veranderende realiteit. Hierdoor worden medewerkers flexibeler ingezet. Directies hebben behoefte aan meer inzicht in de talenten van medewerkers om hen op de juiste plaats in de organisatie in te zetten om de organisatiedoelen te realiseren.

Wil je weten hoe wij dat mogelijk maken? Lees meer over hoe wij talentgericht werken mogelijk maken.

Talentgericht werken
Wat als de juiste persoon altijd op de juiste functie zit? Iemands persoonlijke talentkenmerken worden in grote mate bepaald door zijn of haar persoonlijkheid. Persoonlijkheid is deels aangeboren en deels aangeleerd in de allereerste jaren van je leven. En dus kunnen persoonlijkheid en talentkenmerken zich wel in beperkte mate ontwikkelen, maar zullen ze nooit fundamenteel wijzigen. Competenties zijn wél in sterke mate te trainen en kunnen in verschillende functies schommelen tussen hoog relevant naar laag relevant. Het is daarom belangrijk om de persoonlijke talentkenmerken structureel centraal te stellen. Organisaties kunnen hun doelstellingen sneller realiseren door het Persoonlijk Talent Profiel van een medewerker maximaal te laten aansluiten op dat van de functie. Of de functie maximaal te laten aansluiten op een medewerker die je beter wilt laten presteren, bijvoorbeeld door jobcarving of -crafting. Als een functie aansluit op de talentkenmerken van een individu, wordt er sneller, effectiever en doelgerichter gewerkt. En het kost de medewerker aanzienlijk minder energie. Sterker nog, het levert zelfs energie op. Persoonlijke talentkenmerken beïnvloeden ook sterk de snelheid waarmee bepaalde competenties snel of juist langzaam verworven worden.

Lust4Life biedt een methode die concreet invulling geeft hieraan. Door het gebruik van de taakscan om de unieke talentkenmerken van een functie vast te stellen. En de broncodescan om de talentkenmerken van personen in kaart te brengen. Door deze unieke instrumenten ligt talentgericht matchen voor iedere organisatie binnen handbereik: met de matchingmodule worden die kandidaten gezocht met de talentkenmerken die het best bij een functie of job passen.

Vraag een test aan

Strategisch HRM

In de afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employability’. Medewerkers wisselen steeds vaker en sneller van baan en organisatie. Hierdoor zijn specifieke competenties minder belangrijk geworden en is de ontwikkeling van talenten centraal komen te staan. In het kader van ‘employability’ worden medewerkers zelf verantwoordelijk gemaakt voor de ontwikkeling van hun talenten en daarmee voor de invulling van hun loopbaan. Loopbaanontwikkeling en talentmanagement zijn daarom niet meer weg te denken uit het HRM beleid.

Van de HRM afdeling wordt verwacht dat zij in staat is de gevolgen te overzien van in- én externe ontwikkelingen en deze kan relateren aan de actuele organisatievraagstukken om dit beleid vorm te geven. De HRM manager moet dus enerzijds de personeel- en organisatiekant begrijpen en anderzijds de taal van de lijnmanager spreken. De HRM functie ondergaat hierdoor een verandering en ontwikkelt zich in de afgelopen jaren naast de administratieve expert naar de strategisch gesprekspartner op directieniveau.

Onze specialisten ondersteunen HRM afdelingen en managers in dit proces en helpt HRM instrumentarium zoals loopbaanontwikkeling en talentmanagement levendig te houden. Onze werkwijze zorgt voor inzicht in de benodigde kennis en talenten om de gewenste organisatieontwikkeling te realiseren.

Stakeholder management

Succesvolle organisaties voegen met hun producten en diensten blijvend waarde toe aan hun omgeving. Dit betekent dat zij goed omgaan met de belangen van diverse groepen: klanten, aandeelhouders, werknemers, leveranciers, belangengroeperingen, overheid en anderen. Met als doel het afstemmen van hun producten en diensten op deze groepen. Deze groepen worden ook wel ‘stakeholders’ genoemd.

De belangen van stakeholders zijn in de afgelopen jaren minder eenduidig geworden en continu in beweging. In deze toegenomen beweging zien wij een aantal tendensen:
• Stakeholders nemen in aantal toe en vertegenwoordigen vaak meerdere belangen. De burger als bewoner heeft andere belangen, bij uitbreiding van het industrieterrein of aanleg van de snelweg, dan de burger als consument, werknemer of weggebruiker;
• De meningen en belangen van stakeholders veranderen sneller. De wereld verandert vaak zo snel dat voordat we precies de belangen van de stakeholders begrijpen er alweer een verschuiving in deze belangen heeft plaatsgevonden;
• Stakeholders hebben meer middelen om hun invloed uit te oefenen. Stakeholders vinden elkaar door moderne communicatiemiddelen steeds sneller. Zij organiseren daarmee indien nodig een tegenbeweging; zoals het aanspreken van organisaties op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom bijvoorbeeld milieu- en kinderarbeid.

Onze specialisten ondersteunen u om inzichtelijk te maken met welke stakeholders u te maken heeft en welke belangen zij hebben. Met als doel om op basis van deze analyse op een bewuste manier de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen en hierop in te spelen.

Procesbegeleiding

De kunst van procesbegeleiding is te katalyseren in veranderingsprocessen die stimulering of stroomlijning behoeven. Lust4Life helpt de benodigde veiligheid en vertrouwen te creeren om de gevoelens en situaties die in het veranderingsproces naar voren komen bewust tegemoet te treden en bespreekbaar te maken. Op deze manier bieden wij medewerkers de gelegenheid om hun eigen weg te onderzoeken in het bewerkstelligen van de gewenste verandering.

Als relatief neutrale en onafhankelijke buitenstaander ondersteunen wij als procesbegeleider belanghebbenden in een organisatie bij hun beslissingsproces en bieden een klankbord bij moeilijke momenten tijden de organisatieverandering. Dit leidt ertoe dat het daagvlak voor veranderingen groter wordt, de weerstand (grotendeels) wordt weggenomen en betrokkenen op een constructieve manier bijdragen aan processen en verandering.

Procesbegeleiding wordt door ons altijd uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat vooraf met betrokkenen is afgestemd. Wij zetten onze deskundigheid in op het gebied van communicatie, conflictmanagement, coaching, groeps- en veranderprocessen om een constructieve dialooog op gang te brengen tussen alle betrokkenen.

Workshops, trainingen en lezingen

Lust4Life organiseert een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is:

• Verandermanagement
• Wendbaar Werken
• Talentmanagement
• Opgaven Gestuurd Werken
• Strategisch HRM
• Project- en Programmamanagement
• Team Building en Development
• Meervoudig Waarnemen en Handelen
• Intervisie
• Persoonlijk en Coachend Leiderschap
• Burn-out & Stresspreventie

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk een workshop, training of lezing vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

Coaching en therapieën

Talentscans

Welke persoonlijke talentkenmerken heb jij?

Persoonlijke talentkenmerken zijn een cruciaal aspect van het brein. De fysieke aanleg van onze hersenen heeft onze talenten voor een groot deel bepaald. Net zoals iedereen een voorkeur voor links of rechts heeft, heeft het brein ook voorkeuren. Sommige mensen hebben daardoor bijvoorbeeld van nature een groter oog voor detail, terwijl anderen het grotere geheel beter zien. Als je bewust gebruik maakt van je persoonlijke talentkenmerken ervaar je meer plezier en vorm je een bron van inspiratie voor anderen. Het stelt je in staat om juist die functie te zoeken die goed aansluit op jouw talentkenmerken. Hierdoor werk je effectiever, doelgerichter en met meer voldoening. En het levert je nog energie op ook. Competenties die aansluiten op jouw talentkenmerken verwerf je daarnaast sneller en met meer gemak.

In de privésfeer helpt inzicht in persoonlijke talentkenmerken om evenwichtiger in het leven te staan. Denk hierbij aan het ontwikkelen van gezonde relaties, omgaan met stressvolle situaties en het creëren van een balans tussen werk en privé.

Inzicht krijgen in jouw unieke talentkenmerken? Dat kan door gebruik van de broncodescan. Doe hier de test! Ben je benieuwd welke rol, opdracht of functie goed aansluit op jouw talentkenmerken of kun je inspiratie en begeleiding gebruiken bij de ontwikkeling van jouw talenten? Onze talentcoaches kunnen je hierbij ondersteunen. Zij hebben uiteraard een achtergrond als (loopbaan)coach en zijn gespecialiseerd in de toepassingsmogelijkheden van broncodescan.

Vraag een test aan

40+ Vrouwenzorg

Een gespecialiseerd centrum dat zich vooral richt op multidisciplinaire zorg aan vrouwen in de 40+ levensfase. In ons centrum wordt gewerkt vanuit de holistische visie op de vrouw. Complementaire geneeswijzen worden in samenwerking met reguliere geneeskunde aangeboden. Een op maat gemaakte zorg, die voldoet aan de specifieke wensen van de 40+ vrouw. Vrouwen kunnen bij ons terecht  voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning. Er is namelijk een toenemende behoefte  aan ondersteuning van de vrouw vaak mede ten gevolge van de overgang. De coaches en therapeuten die aan ons centrum verbonden zijn hebben allen ervaring met deze specifieke levensfase.

Waarom dit centrum?

• Omdat in ons centrum de vrouw centraal staat en sprake is van één contactpunt.
• Omdat vrouwen bij ons terecht kunnen voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling, overgang en lifestyle.
• Omdat er een toenemende behoefte is aan ondersteuning van de vrouw, vaak mede ten gevolge van de overgang.
• Omdat er aandacht, tijd en ruimte is en privacy hoog in het vaandel staat.
• Omdat er samen met andere professionals gezocht wordt naar mogelijke behandelingen en op maat gemaakte zorg.

Bekijk 40+ Vrouwenzorg

Development (M/V)

Lust4Life verzorgt diverse ontwikkeltrajecten voor organisaties en individuen.

Er zijn verschillende doelstellingen van dergelijke trajecten denkbaar, zoals:
• Leren om resultaatgericht te werken, leiding te geven, collega's te coachen of goed opdrachtgeverschap in te vullen. Hierbij kunnen aspecten als projectmatig werken, time-management, coachend leiderschap, delegeren en klantgerichtheid aan de orde kunnen komen.
• Het ontwikkelen van de individuele professionals op basis van een reëel zelfbeeld. Hierbij kunnen aspecten als het werken met een talentprofiel, kerncompetenties, rollenspellen, intervisie en feedback aan de orde komen.

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk een ontwikkeltraject vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

Inzetbaarheidscans

De snelheid waarmee mensen wisselen van functie, (project)opdracht of baan neemt steeds meer toe. Hierdoor is het van groot belang om inzicht te hebben in je vermogens en potentie om, nu en in de toekomst, inspirerend werk te vinden, behouden en/of creëren vanuit eigen ondernemerschap (de BV Ik). Uiteraard met behoud van gezondheid en welzijn. Inzicht in jouw inzetbaarheid is niet alleen interessant, het helpt je om scherpe keuzes te maken en concrete stappen te zetten om jouw ambities te realiseren.

Aan de slag met jouw inzetbaarheid!

Het is niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk om te meten en weten hoe het staat met je persoonlijk inzetbaarheid potentieel en op basis van die inzichten een actieplan te maken hoe je deze kan optimaliseren. Lust4Life biedt een, op wetenschappelijk en praktijk gebaseerde, werkwijze en 'toolbox' aan om jouw vermogens in kaart te brengen die invloed hebben om als mens en professional werk en opdrachten die je ambieert, nu en in de toekomst, te kunnen blijven uitoefenen.

Elk gemeten vermogen heeft zijn eigen definitie en wetenschappelijke voorspelbaarheid en levert in combinatie met elkaar waardevolle informatie op voor jezelf in een zogenaamd 'Duurzaam Inzetbaar Potentieel Profiel (DIPP)'. Het DIPP geeft onder andere een indicatie voor persoonlijk loopbaansucces, fit met je werk en potentieel ziekteverzuim.

Op basis van de 'toolbox' kunnen verschillende rapporten worden samengesteld die de Lust4Life coach samen met jou bespreekt. Daarnaast ondersteunt de lust4Life coach om een persoonlijk actieplan te maken om zo te kunnen blijven werken aan je eigen duurzame inzetbaar potentieel.

Inzicht krijgen in jouw inzetbaarheid?

Vraag een test aan

Team coaching

Lust4Life verzorgt diverse team coaching trajecten voor organisaties.

Er zijn verschillende doelstellingen van dergelijke trajecten denkbaar, zoals:
• Het creëren van gezamenlijke betekenis en het verbinden van professionals, bijvoorbeeld door patronen en overtuigingen expliciet te maken en bespreekbaar te maken;
• Het in kaart brengen en leren werken met teamrollen en -profielen, bijvoorbeeld door de Belbin methode of het toepassen van talentprofielen;
• Het creëren van een hecht team welke gezamenlijke doelen nastreeft. Een team waarin afdelingsoverstijgende problemen met elkaar aangepakt worden en een pro-actieve houding aanwezig is in het ondersteunen van elkaar. Hierbij kunnen het bepalen van de toegevoegde waarde van het team en de individuele teamleden en het maken van een doel-inspanningen-netwerk aan de orde komen.

De ervaring leert dat als patronen en overtuigingen van mensen voor elkaar zichtbaar zijn er tevens meer begrip komt voor elkaar. Hierdoor wordt tevens de drempel verlaagd om elkaar op de werkvloer hierop aan te spreken en te ondersteunen.

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk het team coaching traject vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

Burn-out en stress

Lust4Life heeft een sterk op de individuele cliënt afgestemd behandelplan ontwikkeld op het gebied van burn-out preventie en stressregulatie.

In de huidige maatschappelij wordt steeds meer een beroep gedaan op mentale krachten. De Lust4Life coaches gaan uit van de visie dat prestaties niet alleen worden geleverd op basis van mentale krachten, maar ook door emotionele en fysieke krachten. Tussen deze drie moet een balans zijn. Deze zoektocht naar balans zien zij overal terug in het dagelijk leven waaronder in relaties, op het werk, bij het maken van keuzes en bij veranderingsprocessen.

Zodra de balans tussen de mentale, emotionele en fysieke gesteldheid gedurende een langere periode niet in evenwicht is dan ontstaan er stress gerelateerde klachten. Deze disbalans is voor iedereen anders en vraagt dus om maatwerk.

Onze burn-out en stress behandeling verhoogt de weerstand en weerbaarheid van onze cliënten op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Daarnaast besteden wij aandacht aan de reïntegratie binnen de organisatie.